Om oss

Vilka

vi är

Grönt Paraply

Grönt Paraply är den självklara oberoende certifieringsverksamheten i Sverige som hjälper medvetna skogsägare att förstå hela skogens nytta


Vi erbjuder privata och offentliga skogsägare en enkel och kostnadseffektiv certifiering enligt den svenska FSC®- och PEFC-standarden.

 

Grönt Paraply med våra medlemmar följer FSC®:s principer och kriterier utifrån den svenska skogsbruksstandarden och som valfritt tillval även den svenska PEFC-standarden.

 

Grönt Paraply tar ansvar för att du som skogsägare blir certifierad, men du fortsätter att ansvara för förvaltning och försäljning av virke. Vi är inte knutna till någon virkesköpande part eller industri, vem du anlitar för skogsvård eller säljer ditt virke till tror vi nämligen att du är bäst att avgöra!

Miljöpolicy

Grunden för Grönt Paraplys miljöarbete är en medveten ambition att genom certifiering av våra medlemmar värna den biologiska mångfalden och genom att stimulera en uthållig produktion av förnyelsebara material bidra till minskad växthuseffekt.


Grönt Paraplys administration, t.ex tjänsteresor följer samma policy, dvs att verksamheten genomsyras av miljöhänsyn. Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt och undvika miljöförstörande ämnen.

Dataskyddspolicy


Detta är en sammanfattning av vår dataskyddspolicy, klicka här för fullständig information. För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi på Grönt Paraply vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd, vi skulle till exempel aldrig sälja dina uppgifter till en tredje part.


Så här behandlar vi personuppgifter

Grönt Paraply behandlar personuppgifter i syfte att administrera vårt medlemsförhållande med dig. De personuppgifter vi behandlar har antingen lämnats av dig, inhämtats från publika databaser eller från någon av våra samarbetspartners. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.


Utöver att fullgöra vårt avtal med dig kan vi komma att använda dina personuppgifter för att lämna relevant information om våra tjänster eller i marknadsföringssyfte.


Vidare kan vi komma att behandla vissa personuppgifter för att tillgodose säkerheten i våra tjänster och för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter gentemot myndigheter. På föfrågan är vi enligt PEFC skyldiga att lämna upplysning om en namngiven skogsägare innehar bevis om certifiering eller inte.


I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.


Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (ett så kallat registerutdrag) och till dataportabilitet. Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.


Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Kontaktuppgifter finner du nedan. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

FSC® och PEFC är öppna system 

 

En sammanfattning av huvudpunkterna i skötselplanerna ska hållas offentlig och respektive gruppmedlem kan därför lämna ut dem vid förfrågan!

Vid en eventuell extern förfrågan om certifieringen kan markägaren antingen hänvisa direkt till paraplyorganisationen eller själv göra uppgifter om gjorda naturvårdsavsättningar/åtgärder tillgängliga.


Ställningstagande mot korruption

Grönt Paraply tar avstånd från alla former av korruption. Mutor, bestickning, otillbörligt gynnande eller annan form av korrupt verksamhet får inte förekomma. Som medlem i våra gruppcertifikat åtar sig våra medlemmar att följa alla gällande standardkrav, det innefattar att verka mot, samt förebyggande av, alla former av korruption.


Våra certifikat

Soil Association Certification Limited genom WSP Danmark A/S är den certifieringsorganisation som utfärdat våra FSC-och PEFC-certifikat. Vårt senaste FSC-certifikat är utfärdat för perioden 2022-2027 och vårt PEFC-certifikat för perioden 2022-2027. En sammanfattning av certifieringsrevisionen gällande FSC finns här och gällande PEFC finns här. Vårt ISO14001-certifikat är utfärdat av Interface NRM Limited med start 2017 och årlig uppdatering.Miljöcertifierat skogsbruk enligt den internationella FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®). Många medlemmar väljer även vårt tillval med PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, s.k. dubbelcertifiering.

 

Vi har licenensnummer FSC C006219 och PEFC/5-22-228 med certifikatsnummer FSC SA-FM/COC-001104, PEFC SA-PEFC-FM-001104, ISO 14001: SWE-EMS-1010